18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

W dobie edukacji włączającej – dziecko z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej

adresaci: dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie ze szkół podstawowych z powiatu białostockiego

data: 10.10.2019 r.

godziny: 9:00- 16:00

miejsce: Sala Widowiskowa w Turośni Kościelnej ul. Lipowa 109, 18-106 Turośń Kościelna

 

Program Konferencji:

 

9:00 – 9:30 – Rejestracja gości

9:30 – 10:00 – Powitanie gości

10:00 – 10:40 – Przykład dobrych praktyk - Przedstawienie „Calineczka” Teatru Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej „Turgina”

10:40 – 11:00 – Przerwa na kawę

11:00 – 11:45 – Metody pracy z dzieckiem/uczniem zaburzeniami integracji sensorycznej. Dostosowanie warunków pracy w szkolemgrBarbara Snarska – Setiarso (terapeuta SI Warszawa)

11:45 – 12:00 – Pytania do prowadzącej

12:00 – 12:45 – Metody pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu – przedstawiciel Fundacji „A jak”
– mgr Ewa Kowalewska (pedagog w zakresie wychowania przedszkolnego, pedagogiki wczesnoszkolnej zarządzania oświatą)

12:45 – 13:00 – Pytania do prowadzącej

13:00 – 13:30 – Dobre praktyki – Zespół Szkół w Turośni Kościelnejmgr Ewa Chrabołowska (Dyrektor Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej, nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem, pedagog resocjalizacji, kurator społeczny)

13:30 – 14:00 – Przerwa na poczęstunek

14:00 – 14:45 – Organizacja pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w systemie edukacji włączającejdr Małgorzata Bilewicz (Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki
i Psychologii, terapeuta)

14:45 – 15:00 – Przerwa na kawę

15:00 – 15:45 – Dziecko z niepełnosprawnością w wczesnoszkolnej – doświadczenia własne
dr Katarzyna Nadachewicz
(Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej)

15:45 – 16:00 – Panel dyskusyjny

 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do 04.10.2019 r.

Sekretariat szkoły: 085 650 52 10

Pedagog szkolny: 516159566

Patronat: