18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

W dniu 10 października w Sali Widowiskowej w Turośni Kościelnej odbyła się zorganizowana przez Zespół Szkół konferencja na temat „W dobie edukacji włączającej – dziecko z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej”. Licznie przybyłych gości powitała p. dyrektor Ewa Chrabołowska oraz wójt Grzegorz Jakuć. Konferencję rozpoczął występ szkolnego koła teatralno-poetyckiego Turgina z przedstawieniem „Calineczka” w reżyserii p. Beatrycze Smaszcz-Turosieńskiej i akompaniamencie p. Katarzyny Rodziewicz. Cała konferencje prowadził pedagog szkolny Tomasz Śliwowski – główny inicjator wydarzenia. Następnie cykl wykładów otworzyła p. Barbara Snarska-Setiarso, terapeuta SI, prezentując najnowsze metody pracy z uczniem z zaburzeniami integracji sensorycznej oraz dostosowanie warunków pracy w szkole. Metody pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu przybliżyła p. Ewa Kowalewska, przedstawicielka fundacji „A jak” oraz pedagog. Po przerwie dyrektor Zespołu Szkół Ewa Chrabołowska zaprezentowała przygotowanie budynku szkolnego oraz kadry pedagogicznej ZS w Turośni Kościelnej do edukacji włączającej. O organizacji nauczania dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną opowiedziała dr Małgorzata Bilewicz. Ostatni wykład wygłosiła dr Katarzyna Nadachewicz, która podzieliła się ze zgromadzonymi wiedzą na temat pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w edukacji wczesnoszkolnej.

Składamy serdeczne podziękowania na ręce wszystkich prowadzących wykłady za podzielenie się z innymi swoją wiedzą oraz doświadczeniami; pani dyrektor Zespołu Szkół Ewy Chrabołowskiej za pomoc w organizacji; panu wójtowi Gminy Turośń Kościelna Grzegorzowi Jakuciowi za udostępnienie Sali Widowiskowej, Przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Bogdanowi Piaseckiemu. Wyrażamy swoją szczególną wdzięczność wobec wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły oraz uczniów, którzy swoją ciężką pracą i zaangażowaniem przyczynili się do organizacji Konferencji.
Dziękujemy również Państwu, naszym gościom, za to, że zdecydowaliście się być częścią tego ważnego dla nas wydarzenia. Wasza obecność oraz zadowolenie było dla nas priorytetem. Dziękujemy.
Wkrótce na stronie szkoły oraz na fanpage'u Szkoły Podstawowej pojawią się materiały edukacyjne z konferencji.
Komitet organizacyjny konferencji.