18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

Od października do grudnia 2016 w naszej szkole realizowaliśmy rządowy program „Bezpieczna +”.  Przystępując do programu, wybraliśmy obszar dotyczący budowania pozytywnego klimatu szkoły, w szczególności poprzez budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych, realizację działań służących przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej.

W projekcie uczestniczyli uczniowie klas IV – VI, rodzice oraz nauczyciele.

Uczniowie uczestniczący w projekcie wzięli udział w warsztatach zwiększających umiejętności psychospołeczne, których celem było rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów rówieśniczych poprzez mediacje. Odbyły się także zajęcia w zakresie zagrożeń płynących z cyberprzemocy. Młodzież miała również zajęcia z funkcjonariuszem Policji na temat skutków zachowań agresywnych wobec innych. Rodzice wzięli udział w prelekcji dotyczącej odpowiedzialności rodziców za wychowanie bez przemocy. Wszyscy nauczyciele zostali wyposażeni w wiedzę i umiejętności dotyczące mediacji w rozwiązywaniu problemów nastolatków oraz sposobów radzenia sobie z agresją. Kompetencje te wykorzystują w praktyce szkolnej i na godzinach wychowawczych.

Uczniowie zostali zaproszeni do konkursów promujących ideę życia bez agresji i przemocy pod hasłem „Bez złości mamy więcej radości”. Uczestnictwo w konkursach pozwoliło rozbudzić twórczą aktywność młodzieży.

Odbył się konkurs plastyczny i konkurs na dokument filmowy. Oto lista nagrodzonych osób:

Konkurs filmowy:

Jakim Miłosz, Łukasz Szmigielski, Maria Hryniewicka, Mateusz Średziński, Krystian Kruszewski, Mateusz Zimnoch, Karol Radziwon.

 

 

Konkurs plastyczny:

Kategoria – plan lekcji: Julia Adamska, Julia Świstun, Karolina Borowska.

Kategoria – plakat: Julia Adamska, Karolina Borowska, Beata Radzejewska, Aleksandra Kobryń.

Podsumowanie projektu odbyło się 19-XII-2016 z udziałem harcerzy z 37 Turosieńskiej Drużyny Harcerskiej.