18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

         W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła bierze dział w projekcie „Programowanie od podstaw – rozwój kompetencji cyfrowych wśród  nauczycieli i uczniów klas 1 – 3 szkół powiatów białostockiego i sokólskiego” zorganizowanym przez Politechnikę Białostocką.

Projekt realizowany dzięki funduszom strukturalnym Unii Europejskiej z programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020, Działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

W projekcie bierze udział 3 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i 31 uczniów (12 z klasy I, 10 z klasy IIIa i 9 z klasy IIIb).

W pierwszym etapie dokonano wstępnej oceny kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów oraz odbyły się szkolenia nauczycieli.

Drugi etap polega na prowadzeniu zajęć przez  nauczycieli wspieranych przez pracowników naukowych Politechniki Białostockiej.

Dzięki udziałowi w projekcie otrzymaliśmy na potrzeby szkolenia Matę do kodowania, 5 tabletów oraz 3 roboty edukacyjne.

Uczniowie biorący udział w projekcie poznali szyfr Cezara, szyfry harcerskie i z radością pracowali na Macie. Dużo satysfakcji sprawił Scratch Junior i samodzielne tworzenie projektów.

Udział w projekcie jest bezpłatny, szkolenia nauczycieli odbywały się w soboty i niedziele, a zajęcia z uczniami prowadzone są w czasie pozalekcyjnym.

Szkolny koordynator