18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 4a
tel. 85 650 52 10
sekretariat@zs.turosnkoscielna.pl

e.chrabolowska@zs.turosnkoscielna.pl

 

 

I. Cel i zadania:

 

 • popularyzacja szachów wśród dzieci,
 • integracja młodzieży szkolnej w rywalizacji sportowej w duchu„fair play”,
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości.

 

II. Organizator:

 

     -    Zespół Szkół w Turośni Kościelnej,

     -    Uczniowski Klub Sportowy „Tur” w Turośni Kościelnej.

 

III. Uczestnictwo:

 • w turnieju prawo startu mają uczniowie klasy pierwszej i drugiej Szkoły Podstawowej w  Turośni Kościelnej,
 • w turnieju biorą udział tylko osoby zgłoszone do p. Maciej Zajkowskiego do 4.04.2019  (nr tel. 508 478 781),
 • każdy zawodnik musi dostarczyć zgodę  na udział w turnieju.

 

IV. System rozgrywek:

 • system pucharowy (kto przegra dwa razy kończy turniej),
 • czas na partię 20 minut, w przypadku nierozstrzygnięcia w regulaminowym czasie liczone są punkty bierek na szachownicy (H – 9 pkt, W – 5, S i G – 3, pionek – 1),
 • obowiązują przepisy PZSz
 • w szczególności: dotknięta bierka rusza, postawiona bierka stoi, dwa błędy zgłoszone sędziemu i uznane za błąd przez sędziego powodują koniec partii,
 • inne ustalenia zależą od liczby zgłoszeń.

 

V. Sposób przeprowadzenia turnieju:

 • maj 2019, godzina 9:00, w Zespole Szkół w Turośni Kościelnej

 

VI. Nagrody:

 • każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy dyplom,
 • miejsca I-III medale,
 • I miejsce puchar.

 

VII. Postanowienia końcowe:

 • organizator zastrzega sobie prawo interpretacji oraz ewentualnych, uzasadnionych zmian w niniejszym regulaminie,
 • W TRAKCIE ZAWODÓW DZIECI POZOSTAJĄ POD OPIEKĄ NAUCZYCIELA MAJĄCEGO WŁAŚNIE LEKCJĘ !!!

 

 

OŚWIADCZENIE

 

            Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………. w „TURNIEJU SZACHOWYM O PUCHAR DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W TUROŚNI KOŚCIELNEJ”, który odbędzie się w maju o godzinie 9:00 w Zespole Szkół w Turośni Kościelnej.

            Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku dziecka na stronach internetowych szkoły, klubu oraz gminy (zdjęcia z imprezy sportowej w sprawozdaniach).

            Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w zawodach sportowych.

 

 

…………………………

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

 

…………………………..

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)